Artiklar

Här hittar du artiklar som beskriver hur Storyline har används som ett verktyg för att diskutera skolutvecklingsfrågor, kommunikation med mera.

Naturvetenskap och teknik i lägre årskurser
I Lgr11 står det att Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Denna nyfikenhet och naturliga vetgirighet behöver vi i skolan göra allt vi kan för att eleverna ska få behålla. Vi behöver ägna tid och kraft åt att utveckla en undervisning där elevernas frågor och funderingar är grunden och där vi utgår ifrån deras förförståelse och deras uppfattningar när vi planerar vår undervisning. Läs Naturvetenskap och teknik i lägre årskurser

Storyline och matematik
Intresset för matematik och matematikdidaktik ökar i Sverige. Många lärare önskar att gå ifrån undervisning i läroboken till matematik mer präglad av diskussioner för att hjäpa eleverna till en djupare förståelse. Hur kan man fokusera på matematik när man arbetar ämnesövergripande? I den här artikeln försöker Eva Marsh och Ylva Lundin ge några exempel på hur matematik kan integreras i storylinearbetet:
Läs Storyline och matematik

Storyline och entreprenörskap
Entreprenöriellt lärande – ett ord som många pedagoger kämpar med både när det gäller att säga och förstå. Ibland tolkas entreprenörskap som att vi i skolan ska arbeta med företagande, eller att det handlar om att lära våra elever att tjäna pengar. Men vad står det egentligen i LGR11? Kan storyline hjälpa oss i vår strävan att utveckla entreprenöriella förmågor?  Läs Storyline_och_entreprenörskap

Finns det stöd för Storyline i LGR11?
Läroplansbyte kan ge nya möjligheter att utveckla arbetssätt och undervisning i skolan men den kan också sätta käppar i hjulet. Den offentliga debatten om svenska skolan de senaste åren har ibland känts som om vi är på väg tillbaka till en gammaldags skolan med ordning och reda och ämnesuppdelning men LGR:s fokus på förmågor och entreprenörskap pekar dock ut en helt annan väg.
Läs Finns det stöd för Storyline i LGR11?

Det goda livet
På Ölands friskola arbetar man i temaperioder på fyra veckor. Efter att lärarna deltog i en resa till Bangladesh med Den Globala Skolan bestämde de sig för att pröva att arbeta med en Storyline om Bangladesh. Läs Lennart Carlssons beskrivning om hur de prövat sig fram för att utveckla en Storyline om Det goda livet.

Rapport från den femte internationella storylinekonferensen
Sharon Ahlquist vid Högskolan Kristianstad var en av deltagarna från Sverige vid konferensen på Island. Läs hennes beskrivning av konferensen.

Storylinemetodens inverkan på barns inlärning av det engelska språket.
Sharon Ahlquist vid Högskolan Kristianstad har i sin doktorsavhandling ”The impact of the Storyline approach on the young language learner classroom” studerat hur 11-13 åringar utvecklade sin förmåga att förstå och tala engelska med hjälp av storyline. De genomförde ”Our Sustainable Street” och talade engelska under samtliga lektioner. Läs en sammanfattning av avhandlingen: SharonAhlquist.pdf
För mer information kontakta Sharon via e-post: sharon.ahlquist@hkr.se

Visionsarbete med stöd av Storyline
För att starta upp ett utvecklingsarbete med boende på Vrångö användes Storyline som processmetod under en workshopdag. Temat var ”Hur ser vardag, fest, jobb och fritid ut på Vrångö 2010?” Deltagarna framställde personer som troligen besöker eller bor på Vrångö om tio år och utifrån karaktärernas skiftande önskemål och behov presenterades möjliga förbättringsområden. Resultat blev en gemensam bild av öns utvecklingsbehov. Läs mer om upplägget i Visionsarbete med Storyline.pdf

Bokbaserade Storyline
På Älvboda friskola har elever och lärare arbetat med bokbaserade Storyline tillsammans med klasser från Cleveland i USA. Ett arbete utgick från Ronja Rövardotter ett från boken Edward Tulanes fantastiska resa. Klasserna arbetade bland annat via videomöte och eleverna upplevde att berättelsen gjort deras lärande mer meningsfullt och intressant.
Lärarna Michael och Maria Haglöf har skrivit om projekten: RoniaStoryline.pdfEdward tulane.pdf
Arbetarbladet gjorde även ett reportage.

Sammanställning av enkät
I nyhetsbrevet för maj 2010 frågade vi efter erfarenheter om Storyline passar alla elever eller ej. Glädjande nog besvarade arton personer en enkät som innehöll sex frågor. Nästan alla som svarade var överens om att de fick med fler elever när de arbetar med Storyline jämfört med annars. Läs sammanställningen: Passar_Storyline_alla_elever.pdf

Storyline in Practice in Different Countries
Herrhagsskolan i Karlstad har sedan ett år tillbaka samarbetat med två skolor i Norge och Skottland kring Storyline i ett Comeniusprojekt. Pedagogerna har utbytt erfarenheter kring respektive lands läroplaner samt tagit del av varandras erfarenheter av gjorda storylines. Dessutom har skolorna gjort en gemensam storyline om ett tv-program med fokus på kultur och traditioner i deras respektive länder. Efter en träff i Skottland har nu planerna på ytterligare en storyline påbörjats. Denna gång blir det Bands on Tour. Barbro Carlsson, Lena Sundberg och Siv Åhs har skrivit om projektet. herragsskolan.pdf

Tydliga resultat med Storyline
Marie Wiklund, lärare i årskurs 3–4 i Årstadalsskolan,har nyligen med hjälp av pengar från utbildningsförvaltningens matematiksatsning kunnat genomföra en storyline om djurparken
– Vi har kartlagt elevernas matematikkunskaper både före och efter projektet och ser tydliga resultat. De har fått en helt annan förståelse för vad de har för nytta av matematiken. En gång per läsår vill Marie Wiklund kunna ägna sig åt undervisning med hjälp av storyline. Läs artikeln från tidningen Lära: LÄRA3_2010.pdf

Matematikutveckling med Storyline
Stockholms stad satsar på att utveckla undervisningen i matematik. I samband med detta inbjöds storylinegrundaren och gurun Steve Bell från Skottland in för att genomföra en tvådagars kurs för matematiklärare i Stockholm. Närmare fyrtio entusiastiska lärare ville veta mer om hur man kan integrera matematik med andra ämnen och hur man kan se matematikens nödvändighet i vardagen. Läs artikel: Stockholmsmatematik.pdf

An International Trio meet in Sweden
Steve Bell har sänt oss en artikel där han beskriver ett möte mellan tre studenter, Sule från Turkiet, Lea från Slovenien och Theresa från Tyskland. De möttes i Halmstad där de träffade på Storyline för första gången. Lea och Theresa återvände sedan till Sverige och konferensen ”Storyline – lärande för hållbar utveckling” 2008 och alla tre har tagit med sig Storyline till sina hemländer. Läs artikeln: A_Trio_meet_in_Sweden.pdf

Att förbereda en resa
Den Globala Skolan använde storyline för att få rektorer, lärare och politiker att förbereda sig inför den globala resan till Uganda i vår. Innan resan ska gruppen träffas vid tre tillfällen för att förbereda sig och för att lära känna varandra. Den första dagen fick de delta i en workshop där de byggde upp sin bild av en gata i Entebbe i Uganda med familjer och hus. Under arbetet väcktes många frågor som de annars inte hade funderat över. Deltagarna fick sedan träffa Olive från Uganda som svarade på en del av frågorna. Läs artikel: Resa.pdf

Storyline – a Strategy for Active Learning & Adapted Education
Anne Grete Solstad, professor vid Bodö Univeristet har studerat lärarstudenter som använt storyline under sin praktikperiod. Både lärarstudenterna och deras handledare fann att storyline var ett bra verktyg för att lära ut norska och matematik. Det visade sig också effektivt för forskningsbaserat lärande och för att utveckla ett partnerskap mellan lärare och elever. De lärarstudenter som prövade storyline under praktiken såg sig som bättre rustade för att använda aktiva lärmetoder som färdiga lärare. Läs artikeln: Norwaypaper.pdf

Ny rapport från Portland 2009
Sharon Ahlquist från Högskolan i Kristianstad deltog i den internationella Storylinekonferensen den 6-9 augusti i Portland. Hon har skrivit en artikel om sina upplevelser på plats. Hon rapporterar om en trevlig konferens med öppet och vänligt klimat. Läs hennes beskrivning: SharonAhlquistsartikel.pdf

Storylinekonferensen i Portland 2009
Michael och Maria Haglöf från Älvboda Friskola deltog också i konferensen. De skriver bland annat: ”Storyline är en metod som fungerar överallt i alla länder och att genom den kan vi bygga broar och initiera samarbeten världen över. Nätverksbyggande är viktigt och en konferens som denna erbjuder möjligheter av yppersta klass till detta.”
Läs deras artikel här: RapportPortland.pdf

Gymnasieelever i kåkstad
Karin Eckerdal på Vetenskapsgymnasiet i Nyköping har låtit sina elever resa till Kapstaden i fantasin. De har skapat familjer som bor i Khayelitsha och sedan fått fundera kring hur livet för människor där kan vara. Att använda storyline blev ett sätt att arbeta med språkinlärning och mänskliga rättigheter. Läs Karins Eckerdals artikel: Vetenskapsgymnasiet.pdf

Skolutveckling med Storyline
I Farsta stadsdelsförvaltning har rektorerna använt sig av Storyline för att få syn på det som behöver diskuteras och utvecklas i den egna verksamheten. Under roliga former har man arbetat med allvarliga frågor. Läs vad Ylva Lundin skriver i Utveckla skolan genom storyline: skolutveckling.pdf

Storyline på föräldramöte
Att skapa goda relationer till elevernas föräldrar är avgörande för elevernas skolgång. Att skapa föräldramöten som bygger på dialog i stället för information är inte självklart men kanske kan storyline vara ett sätt att bryta isen och skapa en annan kontakt mellan föräldrarna och mellan föräldrarna och skolan. Föräldramöte.pdf

Storyline i Uganda
2008-2009 pågår ett samarbetsprojekt mellan Entebbe Municipal Primary Schools Headteachers Association, Svenska skolledarförbundet, Den Globala Skolan och Forum Syd. I projektet ingår tre träffar då ugandiska och svenska skolledare träffas för att diskutera hur man kan arbeta för lärande för hållbar utveckling. I oktober 2008 hölls den andra träffen i form av en konferens i Entebbe. En av dagarna höll Ylva Lundin en workshop i hur man kan använda storyline i arbetet med lärande för hållbar utveckling. Läs hennes berättelse. Uganda.pdf

Kommentarer inaktiverade.