Böcker

Ylva Lundin, Parken – en Storyline med fokus på NO och teknik. I den här handledningen läggs fokus på det centrala innehållet i NO och teknik för årskurs 1-3. Under arbetet planerar och bygger eleverna en park som åskådliggörs som en tredimensionell modell. I arbetet får de fundera kring ämnesspecifika begrepp som hävstång, tyngdkraft, tyngdpunkt och friktion. Arbetet utgår ifrån elevernas förförståelse och de karaktärer som eleverna skapar. Svenska, bild och SO kommer in som naturliga delar i arbetet liksom värdegrundsfrågor. I boken beskrivs också hur man kan arbeta med formativ bedömning under Storylinens gång. Boken ges ut på Capensis förlag ISBN-13:978-91-85887-61-3. Kommuner och skolor kan beställa boken via Läromedia. Övriga beställer via Logistikteamet. Mer information om tankarna bakom boken och arbetet finns i artikeln Naturvetenskap och teknik i lägre årskurser. Följande filer hör till Parken: Karta, Att dokumentera en undersökning, Aktivitetsmatris,
Eva Gustafsson Marsh och Ylva Lundin, Storyline i praktiken – Grunder och variationer. Denna bok består av två delar. Del 1 ger ett avstamp för den som vill bekanta sig med storyline. Här finns ett konkret exempel, Nya grannar, som både belyser förhållningssättet och arbetssättet steg för steg. Nya grannar kräver ganska lite material.

Del 2 innehåller en ordentlig genomgång av de olika arbetsmomenten och förklarar varför arbetssättet är upplagt som det är. Här ges också en mängd praktiska tips och förslag på hur man kan skapa variation om man arbetar regelbundet med storyline. Boken beställs genom att ni skickar ett mail till info@storyline.se och uppger antal, namn, leveransadress och faktureringsadress. Kostnad 200 kronor inklusive moms, frakt och faktureringsavgift.ch kan användas i alla åldrar, från förskola till gymnasium. Planeringsmatrisen går att ladda ner här. Nyagrannar.pdf
Eva Gustafsson Marsh och Ylva Lundin, Storyline i praktiken – Vikingatiden. Den här boken handlar det om hur man kan lägga upp en storyline om vikingatiden, men ramen skulle kunna användas för arbete med vilken annan historisk epok som helst. Eleverna får skapa ett landskap och invånarna i en by på 800-talet. De får diskutera vilka växter och djur de tror att invånarna kunde ha nytta av, fundera över hur människorna var klädda, hur deras dagliga liv såg ut, skapa bostäder och mycket mer. Vi ser möjligheter att integrera SO, svenska, bild, NO, matematik, slöjd, hemkunskap, musik och idrott.
Ljudfil till till modul 7, Plundring. Vikingatid.mp3 Högerklicka med musmarkören och välj spara mål som. Häftet är ursprungligen framtaget för LPO94 men i filen Vikingatiden och Lgr11 visar vi vilka ämnesspecifika förmågor och vilket centralt innehåll vi ser att man kan arbeta mot. Boken beställs genom att ni skickar ett mail till info@storyline.se och uppger antal, namn, leveransadress och faktureringsadress. Kostnad 200 kronor inklusive moms, frakt och faktureringsavgift.
Eva Gustafsson Marsh och Ylva Lundin, Storyline i praktiken – Djurparken. Djurparken är en storylinehandledning som kan användas i år 1 till 9. Eleverna får i uppdrag att utforma en djurpark som både lockar besökare och tar hänsyn till miljön. De får skapa personalen och designa parken samt lära sig om djur natur och hur man driver en verksamhet. Det finns möjlighet till stor variation inom ramen för denna storyline. Bland annat kan man integrera NO, matematik, bild, svenska, slöjd, hemkunskap och SO.

Arbetet går att anpassa efter olika åldersgrupper genom de valbara moduler som presenteras. Boken är tyvärr slutsåld. Ljudfil till den valbara modulen Protestaktion, djurrattsaktivist.mp3. Högerklicka med musmarkören och välj spara mål som. Häftet är ursprungligen framtaget för LPO94 men i filen Djurparken och Lgr11 visar vi vilka ämnesspecifika förmågor och vilket centralt innehåll vi ser att man kan arbeta mot.
Krantz Johan, Persson Pelle, Sex, godis & mobiltelefoner, Moped förlag 2001 I boken berättar författarna om ämnesövergripande arbete på Vikingaskolan i Lund. Författarna är 4-9 lärare och berättar om den pedagogiska forskning och de praktiska erfarenheter som de grundar arbetet på. De försöker ge svar på hur man kan få tonåringar att uppleva skolarbetet som meningsfullt. I avsnittet om elevaktiva arbetssätt berättar de även om hur de arbetat med storyline.
Bengtsson Lena, Lyckas med lärarlaget! Ekelunds förlag AB 2006
Ett lärarlag på Alléskolan i Floda beskriver i boken hur de arbetar för att få sitt lärarlag att lyckas. I boken finns många bra tankar och idéer som kan inspirera arbetslag som arbetar i år 6-9. De delar med sig av praktiska tips, råd kring hur man kan resonera kring tid och arbetsuppgifter, salar, scheman och mycket annat om man vill arbeta mer ämnesövergripande och elevaktivt.
Forsell Anna, Boken om pedagogerna Boken om pedagogerna är en antologi som presenterar de pedagogiska klassikerna som Sokrates, Vygotskij, Steiner, Montessori, Freinet, Malaguzzi och Gardner. I boken finns också en beskrivning av olika metoder och arbetssätt som har sina rötter hos dessa tänkare. Ett av kapitlen handlar om storyline. Liber förlag, 2005, ISBN 47-05230-9
Barow Thomas (red.), Mångfald och differentiering – Inkludering i praktiskt tillämpning, Studentlitteratur 2013
Antologins syfte är att presentera möjligheter för hur undervisningen kan utvecklas och anpassas med hänsyn till mångfalden i klassrummet och elevers individuella behov. Boken vänder sig både till lärarstudenter och verksamma lärare som söker inspiration och nya idéer för sin undervisning. Eva Gustavsson Marsh och Ylva Lundin har skrivit ett kapitel i bokens andra del om möjligheterna till inkludering under storylinearbete.
Lindberg Erik, Storyline – den röda tråden, Ekelunds förlag AB 2000, Erik Lindberg beskriver hur han har arbetat med storyline i år 7-9 på Östlyckeskolan i Alingsås
Barn i en hållbar stad beskriver en storyline med fokus på demokrati och miljöfrågor. Boken är skriven av Lisa Petri som är statsvetare med fokus på demokrati och hållbar utveckling och Lisa Adelsköld som är biolog med stor vana att arbeta med barn och miljöfrågor. Storylinen är framtagen under ett projekt som författarna drev i stadsdelen Rosengård i Malmö.
Sharon Ahlquist, Storyline: developing communicative competence in English. Boken är baserad på studien Sharon gjorde i samband med sin forskarutbildning. Den förankrar Storyline i andraspråkssinlärningsteorier samt ger en praktisk handledning för lärare som vill använda Storyline i sin engelsk undervisning. Boken är utgiven hos Studentlitteratur
Falkenberg Cecilie med flera, Storylineboken. Detta är en översättning av den danska Storylinebogen, som innehåller storylineplaneringar, beskrivningar från klassrum, hjälp till hur man planerar en storyline, teorier bakom metoden samt olika skolämnens förhållande till storyline. Du kan köpa boken av via Liber förlag.
Danmark
Falkenberg Cecilie & Håkonsson Erik, Storylinebogen – En håndbog for undervisere, Kroghs Forlag 2000, ISBN 87-7469-046-9

Falkenberg Cecilie med flera, 2002. Sex handböcker som var och grundligt en beskriver ett storylinearbete. Följande storylines beskrivs, Lastbilar, Djuraffär, Australien, Det påhittade landet, Troll och Café.

Falkenberg Cecilie m fl, Storylinemetoden – Den skotske metode – undervisning på fantasiens vinger, Kroghs Forlag, 1994, ISBN 87-7469-766-8

Jørgensen Ingelise, Rasmussen Anelise Birkvad, Storyline pædagogikken- Nye veje til tværfaglighed og undervisningsdifferentiering, Gyldendal 1994

Dorthe Filtenborg Sørensen Gyda Lindegaard, Storyline-metoden i børnehaven, Dafolo (2005)

Lisbeth Alnor Christensen, Ole Haubo Christensen, Storyline i matematik – Børnebyen, Forlaget Hauboundervisning 2005

Norge
Eik Liv Torunn, Storyline – Tverrfaglig tilnäming til aktiv läring, Tano Aschehoug 1999, ISBN: 82-518-3890-8

Olsen Knut-Rune och Wølner Tor Arne ”Storyline for ungdomstrinnet ISBN 82-15-00442-3

Fauskanger Janne och Eik Liv Torunn ”Storyline for mellomtrinnet” ISBN 82-15-00441-5 Universitetsforlaget 2003

Eik Liv Torunn, Fagernæs Merete, Fauskanger Janne och Olsen Knut-Rune ”Storyline for småskoletrinnet” ISBN: 8215004407

Bjørn Bolstad, Moderne pedagogikk Teori og praksis ved Ringstabekk skole, Universitetsforlaget

Det danska storylinehäftet Trolden i Syvskogen finns nu översatt till Norska och ges ut av GAN forlag under namnet Trollene i Sjuskogen. 82-492-0854-4

USA
Creswell Jeff, Creating worlds – constructing meaning, Heinemann 1997 ISBN 0-435-07244-7

Storbritannien
Strathclyde University i Glasgow har efter den internationella storylinekonferensen som hölls i Glasgow 2006 publicerat en ny bok Storyline – Past, Present & Future. Boken inehåller ett introduktionskapitel och föredrag som presenterades vid konferensen.

Storyline – Promoting Language Across the Curriculum av Steve Bell och Sallie Harkness, UKLA – The United Kingdom Literacy Association.

Nederländerna
Jos Letschert, Beate Grabbe-Letschert & Jan Greven, Beyond Storyline Publicerad av SLO Nederländernas institut för läroplansutveckling. ISBN 90 329 2238 6. Boken innehåller en intervju med Steve Bell samt artiklar skrivna av Jos Letschert, Ian Barr, Alice Bell, Barbara Frame, Beate Grabbe-Letschert, Jan Greven, Wilmad Kuiper and Ulf Schwänke.