Aktuellt

Storyline är ett arbetssätt och ett förhållningssätt till inlärning. Typiskt för storyline är att verksamheten koncentreras kring en berättelse som man skapar tillsammans. Under en storyline startar man i deltagarnas förförståelse som utmanas och bearbetas genom arbete i grupp, individuellt och i storgrupp. På dessa sidor samlar vi material om storyline i Sverige. Framför allt fokuserar vi på hur Storyline används inom skolan men vi har också exempel på hur arbetssättet kan användas inom företag och organisationer. Har du tips och idéer om sådant du tycker att vi borde ha med så hör av dig till oss.

Internationell storylinekonferens 2021
Nästa internationella storylinekonferens kommer att ske i Göteborg 25-28 mars 2021. Mer information kommer under våren på http://conference.storyline.se/

Läslyftet innehåller film och artikel om Storyline
Skolverket har tillsammans med Göteborgs universitet tagit fram en undervisningsfilm om Storyline. Filmen ingår i den nationella fortbildningen Läslyftet och finns i modulen för grundsärskola och ”Tematiska arbetssätt och digitala verktyg”. Där finns exempel på olika teman som kan användas i arbetet med elevernas läs- och skrivutveckling. Filmen visar hur elever i grundsärskolan arbetar med arbetssättet Storyline. Det finns även en artikel om storyline. Ett upplägg för Storylinen ”Nya Grannar” beskrivs ingående i artikeln.
https://youtu.be/wEKFQ2nypKg
Länk till läs och skrivportalen; https://lasochskrivportalen.skolverket.se/

Skärmavbild 150

Parken –  Storyline med fokus på NO och teknik
I handledningen Parken – en Storyline med fokus på NO och teknik läggs fokus på det centrala innehållet i NO och teknik för årskurs 1-3. Under arbetet planerar och bygger eleverna en park som åskådliggörs som en tredimensionell modell. I arbetet får de fundera kring ämnesspecifika begrepp som hävstång, tyngdkraft, tyngdpunkt och friktion. Arbetet utgår ifrån elevernas förförståelse och de karaktärer som eleverna skapar. Svenska, bild och SO kommer in som naturliga delar i arbetet liksom värdegrundsfrågor. I boken beskrivs också hur man kan arbeta med formativ bedömning under Storylinens gång. Boken ges ut på Capensis förlag ISBN-13:978-91-85887-61-3. Kommuner och skolor kan från och med 24 januari beställa boken via Läromedia. Övriga beställer via Logistikteamet. Mer information om tankarna bakom boken och arbetet finns i artikeln Naturvetenskap och teknik i lägre årskurser.  Följande filer hör till Parken: Karta,  Att dokumentera en undersökningAktivitetsmatris,

Det goda livet
På Ölands friskola arbetar man i temaperioder på fyra veckor. Efter att lärarna deltog i en resa till Bangladesh med Den Globala Skolan bestämde de sig för att pröva att arbeta med en Storyline om Bangladesh. Läs Lennart Carlssons beskrivning om hur de prövat sig fram för att utveckla en Storyline om Det goda livet

Mångfald och differentiering – Inkludering i praktisk tillämpning

Ny antologi som presenterar möjligheter för hur undervisningen kan utvecklas och anpassas med hänsyn till mångfalden i klassrummet och elevers individuella behov. Boken vänder sig både till lärarstudenter och verksamma lärare som söker inspiration och nya idéer för sin undervisning. Eva Gustavsson Marsh och Ylva Lundin har skrivit ett kapitel i bokens andra del om möjligheterna till inkludering under storylinearbete. Barow Thomas (red.), Mångfald och differentiering – Inkludering i praktiskt tillämpning, Studentlitteratur 2013

Djurparken och vikingatiden med anpassning till Lgr 11
Storyline i praktiken – Djurparken är en storylinehandledning som kan användas i år 1 till 9. Eleverna får i uppdrag att utforma en djurpark som både lockar besökare och tar hänsyn till miljön. De får skapa personalen och designa parken samt lära sig om djur natur och hur man driver en verksamhet. Storyline i praktiken – Vikingatiden är ett exempel på hur man kan använda Storyline för att fokusera på en historisk epok med vikingatiden som exempel. Båda häftena är framtagna utifrån mål i Lpo94. Nu har vi arbetat igenom Lgr11 för att se vilka ämnesspecifika förmågor och vilket centralt innehåll i de olika årskurserna som materialet ger möjlighet att arbeta mot. Ladda ner filen Djurparken och Lgr11 eller Vikingatiden och Lgr11 för att ta del av arbetet. Storyline i praktiken – Djurparken är tyvärr slutsåld hos förlaget.

Storyline: developing communicative competence in English
Sharon Ahlquist har gett ut en ny bok om hur man kan använda Storyline för andraspråksinlärning. Boken är baserad på studien Sharon gjorde i samband med sin forskarutbildning. Den förankrar Storyline i andraspråkssinlärningsteorier samt ger en praktisk handledning för lärare som vill använda Storyline i sin engelsk undervisning. Boken är utgiven hos Studentlitteratur

Kreativ undervisning med fokus på NOT
Vi har utvecklat en ny Storyline som heter Parken för att hjälpa lärare att hantera kursplanerna i no och teknik. Nu har vi även utvecklat en tvådagarsutbildning som vi ger ute i kommuner och på skolor. Storylinen hjälper lärare att hantera stora delar av det centrala innehållet i no och teknik för år 1-3 på ett sätt som övar elevernas ämnesspecifika förmågor. Mer information

Elevintervjuer om lärande
Backatorpsskolan i Göteborg arbetar regelbundet med storyline.  Som en del i det avslutande arbetet med forntiden i årskurs 3 förra våren fick klasserna besök av Kerstin Kolback, som utbildar lärarstudenter till grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans åk 1-3 på Högskolan i Borås. Hon svarade på elevernas frågor om forntiden och samtalade med barnen om lärande. Många elever uttryckte att de lär sig bäst tillsammans med andra och att estetiska uttrycksformer bidrar till deras lärande. De förde även ett resonemang om hur man kan kombinera fantasi och fakta.  Kerstins text Elevintervjuer om lärande

Hållbar marknad på Smedingeskolan
I årskurs på Smedingeskolan i Kungsbacka har eleverna i årskurs sju arbetat med en storyline om en hållbar marknad. Storylinen avslutades med en marknad på skolan där eleverna sålde hemgjorda och närproducerade varor och ekologiska bakverk. Marknaden besöktes av tidigare elever, föräldrar och personal på skolan. En av klasserna valde att skänka en del av vinsten till en skola i Swaziland som ska köpa in linjaler och pennor till slutproven i skolan.
http://www.smedingeskolan.se/2013/05/7c-skanker-pengar-till-skola-i-swaziland/

Storyline och matematik
Intresset för matematik och matematikdidaktik ökar i Sverige. Många lärare önskar att gå ifrån undervisning i läroboken till matematik mer präglad av diskussioner för att hjäpa eleverna till en djupare förståelse. Hur kan man fokusera på matematik när man arbetar ämnesövergripande? I den här artikeln försöker Eva Marsh och Ylva Lundin ge några exempel på hur matematik kan integreras i storylinearbetet:
Läs Storyline och matematik

Gallerian
En storyline som tar utgångspunkt i matematik. I materialet finns planeringsmatris, beskrivning, förslag på brev från professor Matematicus samt utvärderingsresultat och ritningsförslag. Materialet är prövat i årskurs fyra men är lätt att anpassa och använda även för andra årskurser. Möjligheter till ämnesintegration med svenska, bild och so. Karin Andrén, Margareta Oscarsson och Matilda Östman har tagit fram materialet som finns att ladda ner här.

 

Kommentarer inaktiverade.