Workshops

Vill ni ha en introduktion till Storyline på en konferens eller som en förläsning i något speciellt sammanhang så kan vi hjälpa er med det. Nedan finner ni exempel på föreläsningar som vi hållit i olika sammanhang. Känner ni att ni vill att vi inriktar föreläsningen på något annat så hör av er så får vi diskutera vidare.

Workshop Storyline

Grundläggande utbildningar för er som
vill använda storyline i er undervisning.
Under utbildningarna varvas praktiska
övningar med teoretiska genomgångar.
Deltagarna får arbeta igenom en
Storyline tillsammans med övriga
deltagare. Formativ bedömning
integreras i arbetet.
Målgrupp: Pedagoger inom alla
skolformer.

Lokal:
Workshopen genomförs i era lokaler och för utbildningens resultat är
det viktigt att följande finns i lokalen: projektor, blädderblock, väggyta att hänga
upp saker på samt bord för material. Det bör även finnas bord där deltagarna
placeras i grupper om 4-5 personer. Ingen bör ha ryggen framåt så därför bör
borden möbleras på tre sidor. Ni står för förbrukningsmaterial och tillhandahåller
saxar ect. som behövs för workshopens genomförande. Visst material tar vi med.
Det finns möjlighet att få antingen en endagars eller en tvådagars utbildning.
Utbildningen hålls på svenska.

Två dagar:
Innehållet i denna utbildning motsvarar de tvådagars
grundkurser vi ger hos oss. På två dagar hinner vi arbeta igenom
en storyline samt blicka framåt och fundera kring hur ni själva ska
gå vidare. Efter en sådan workshop kommer de flesta lärare och
arbetslag igång och arbetar med storyline.

Kursledare: Anna Johansson och Hanna Broström
Information och bokning: annaj@backatorpsskolan.se

En dag:
På en dag hinner vi arbeta igenom delar av en storyline.
Teoretiska genomgångar varvas med praktiska övningar.

Kursledare: Anna Johansson och Hanna Broström
Information och bokning: annaj@backatorpsskolan.se

Att undervisa i hållbar utveckling

Workshopen handlar om både kunskaper men också till stor del om värdringar, attityder och känslor.

 • Vi behöver kunskap om hur det ser ut, vad händer med vår planet just nu?
 • Vi måste tro på att vi kan påverka både vår nutid och vår framtid
 • Vi behöver få våra elever att utveckla förståelse för att de kan vara med och göra skillnad 
 • Vi behöver hjälpa dem att hitta drivkraften att vilja till att  förändra och förbättra
 • Skapa upplevelser/erfarenheter som väcker känslor.
 • Vad behöver dagens elever i ett framtida samhälle?
 • Vad är viktig kunskap?
 • Hur kan undervisningen i dagens skoladesignas?
 • Hur blir vi hållbara människor?
 • Hur skapar vi en hållbar arbetsplats?
 • Hur skapar vi en undervisning där vi vågar se framtidens utmaningar samtidigt som vi inger hopp hos den framtida människan?

Under en dag behandlar vi denna typ av  frågor och visar praktiska tips. Vi arbetar fram en gemensam syn på vad som är viktigt i skolan utifrån från våra styrdokument.


Storyline är en metod som är  användbar när det kommer till undervisning i komplexa och svåra frågor såsom klimathot, utanförskap, psykisk ohälsa mm. Karaktären i en Storyline blir ett viktigt redskap för att på ett personligt plan närma sig denna typ av frågor.

Framtidskompetens

Vilka förmågor behöver vi utveckla för att möta en oviss framtid som förändras i rasande fart?
Vi har utvecklat ett material “Min hållbarhets kompetens” som är ett stöd planering, genomförande och uppföljning av undervisning i hållbar utveckling. 

Materialet utgår från EUs ramverk, GreenComp" där dt fastslås vilka kompetenser en människa behöver för att leva ett hållbart liv.

I en Storyline tränar man förmågor som tex samarbete, att reflektera, att argumentera, att tänka kritiskt.
Att formativt bedöma våra elevers kunskapsinhämtning av rena fakta är något vi i skolan är bra på. Men hur bra är vi på att visa på utveckling och progression när det handlar om olika förmågor.
Denna föreläsning handlar om hur vi kan bli bättre på just detta.

Att lyckas med Lgr22 med hjälp av Storyline

Lgr22:s fokus på förmågor ställer stora krav på undervisningen. Eleverna behöver försättas i situationer där de får öva sina ämnesspecifika förmågor på olika sätt. Under en storyline finns rika möjligheter att variera arbetet och låta eleverna arbeta enskilt, i par, i grupp och i helklass under strukturerade former. Vi ger exempel från låg, mellan och högstadiet utifrån era önskemål.
IT i en kreativ kontext med hjälp av Storyline
Hur kan man integrera IT i undervisningen så det bidrar till elevernas lärande och måluppfyllelse? Vi ger exempel och diskuterar meningsfull IT-användning i ett sammanhang där eleverna är delaktiga och skapar en berättelse tillsammans med lärarna.

Aktivera och engagera föräldrar med hjälp av Storyline

Hur skapar vi föräldramöte där föräldrarna lär känna varandra och har roligt samtidigt som de diskuterar viktiga saker? Vi berättar hur ni med hjälp av Storyline kan skapa ett annorlunda föräldramöte där föräldrarna sporras att dela med sig av sina tankar kring barnuppfostran, läggtider, läxläsning och andra viktiga fråg

förmågor ställer stora krav på undervisningen. Eleverna behöver försättas i situationer där de får öva sina ämnesspecifika förmågor på olika sätt. Under en storyline finns rika möjligheter att variera arbetet och låta eleverna arbeta enskilt, i par, i grupp och i helklass under strukturerade former. Vi ger exempel från låg, mellan och högstadiet utifrån era önskemål.
IT i en kreativ kontext med hjälp av Storyline
Hur kan man integrera IT i undervisningen så det bidrar till elevernas lärande och måluppfyllelse? Vi ger exempel och diskuterar meningsfull IT-användning i ett sammanhang där eleverna är delaktiga och skapar en berättelse tillsammans med lärarna.

Skolutveckling med hjälp av Storyline

Hur får vi lärare som arbetat länge på en skola att våga tänka i nya banor för att utveckla skolan? Vi berättar hur man kan använda sig av Storyline i kollegiet under en studiedag för att fokusera på skolutveckling och förändring.


För förfrågningar kontakta info@storyline.se