Om Storyline

Storyline utvecklades i Skottland efter det att man 1965 fick en ny läroplan som införde nya begrepp, till exempel environmental studies – begrepp som ställde krav på ämnesövergripande arbete. Lärare på fältet vände sig till lärarutbildare i Glasgow för att få hjälp att finna vägar för att kunna integrera skolans ämnen på ett meningsfullt sätt. Steve Bell, Sallie Harkness och Fred Rendell började utveckla en metod som så småningom fick namnet Storyline. Storyline har sedan dess spridits över världen mycket tack vare Steve Bells outtröttliga arbete med att resa runt och ge kurser och hålla föreläsningar.

I Sverige började storyline att användas i större utsträckning först på 90-talet och fick stor hjälp av den statliga satsningen ITiS som bland annat ställde krav på att arbetslagen i sina projekt skulle arbeta ämnesövergripande.
Berättelsen är själva ramen för en storyline. Berättelsen skapar lärare och elever tillsammans i klassrummet. Ramen är visserligen töjbar, men har riktlinjer för vart historien ska ta vägen, baserade på temat och de kunskapsmål arbetet ska sträva mot att nå.

Uppstarten på berättelsen har dock läraren skapat, detta för att på ett spännande och engagerande sätt inspirera eleverna till den fortsatta berättelsen. Berättelsen utgör en röd tråd och skapar ett sammanhang för eleverna. Eleverna lever sig in i olika karaktärer och arbetar med dessa som utgångspunkt.

Ingredienserna i en storyline skiljer sig inte åt från andra berättelser. Tiden måste vara bestämd och uppfattas av alla elever. Ju tydligare platsen åskådliggörs desto lättare är det för eleverna att involveras i arbetet, karaktärerna ska finnas med liksom händelser.

Storyline är ett förhållningssätt till undervisning snarare än en undervisningsmetod. Storyline är en undervisningsform för läraren och en arbetsform för eleverna.Förhållningssättet som praktiseras inom storyline innebär att läraren alltid anstränger sig för att visa eleven och elevens arbete respekt. Lärandet utgår alltid från elevernas förkunskaper och man ser det eleverna redan vet och kan som en stor resurs i klassrummet. Eleverna får möjlighet att först konstruera sina egna förklaringar innan man kontrollerar hur det förhåller sig i verkligheten. Arbetet sker både enskilt och i grupp där eleverna får använda sin kreativitet och estetiska uttrycksformer av olika slag.


Elevernas praktiska arbete exponeras på ett sätt som lyfter resultatet och synliggör lärandet för eleverna. Läraren ställer förhållandevis höga krav på sina elever men kraven åtföljs av en tydlig struktur som gör det möjligt för alla elever att lyckas.
Aktiviteterna i klassrummet varieras så mycket som möjligt för att alla typer av elever ska få visa sina starka sidor.
Eleverna är experter på just sin karaktär, sina marknadsstånd, sitt städbolag eller vad det nu är de skapat. Läraren är alltså inte den enda experten i klassrummet utan håller en jämförelsevis låg profil. Lärarens största uppgift är att skapa en tydlig struktur och se till att arbetet leds framåt.
Eleverna sitter inte passivt och lyssnar utan deltar aktivt i arbetet. De utmanas och ställs inför olika dilemman som de får lösa tillsammans och genom de blir eleverna aktiva i det egna lärandet. I arbetet lär sig eleverna att samarbeta, diskutera, argumentera, lyssna på varandra, kompromissa, komma överens och dra slutsatser.


Elevernas redovisning sker i ett sammanhang där alla lyssnar och där läraren ställer intresserade frågor.

Ämnesintegreringen blir naturlig eftersom undervisningen sker utifrån ett helhetstänk som genom plats, karaktär och händelse blir verklighetstroget. Detta i sin tur gör att eleverna ofta blir känslomässigt engagerade vilket ökar deras motivation till att söka kunskap.
Läraren ställer nyckelfrågor som eleverna arbetar med utifrån sina karaktärer, det leder till informationssökning, hypotesbyggande, skapande och kunskapsbyggande. De flesta lärare som arbetar med storyline vittnar om att arbetssättet skapar ett engagemang hos eleverna som gör att de vill delta i arbetet. Storyline är ett flexibelt arbetssätt som går att anpassa till alla former av utbildningar både för barn och för vuxna. Det kan också passa bra om man vill få människor att tänka i nya banor under olika förändringsprocesser inom organisationer och företag.


Steve Bell ger i denna videon en bild av bakgrunden till hur Storyline utvecklades.

Steve Bell