Att undervisa i hållbar utveckling
Margaretha Häggström, fil dr i pedagogiskt arbete och universitetslektor ämnesdidaktik med inriktning mot svenska och bild på lärarutbildningarna vid göteborgs universitet och Högskolan i Dalarna, är redaktör
Att undervisa i hållbar utveckling
Relationellt perspektiv

Dessa frågor är utgångspunkt för det utvecklings- och forskningsprojekt som utgör basen i denna bok. Du får följa med i berättelser som lärare och elever skapat tillsammans för att utveckla kunskap om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Boken redogör för de pedagogiska utgångspunkterna, men ger också rikligt med praktiska exempel på metoder och former för undervisning i och genom demokratiska och relationella förhållningssätt. Du får konkreta tips på hur du kan integrera hållbar utveckling i undervisningen. Såväl kritiska aspekter som lärdomar och möjligheter lyfts fram. I centrum står eleven och läraren utifrån det relationspedagogiska perspektivet. Att undervisa i hållbar utveckling: Relationellt perspektiv vänder sig till lärarstudenter och verksamma lärare i årskurs F-6. Bokens syfte är att inspirera, stödja och utgöra diskussionsunderlag i skolans arbete med miljöperspektivet och hållbar utveckling.

Boken ges ut på studentlitteratur ISBN:
9789144156132

Teaching through stories
Storyline är en berättelsebaserad och tvärvetenskaplig undervisningsmetod som fokuserar på kreativa och samarbetsprocesser, djupinlärning och professionell fördjupning.
Den nya boken, Teaching through Stories, har totalt 20 artiklar och inkluderar forskare och praktiker från Skottland, Tyskland, Ryssland och USA tillsammans med bidragsgivare från norska och svenska universitet.
Redaktörerna för boken.
Margaretha Häggström vid Göteborgs universitet.
Kristine Høegh Karlsen vid Högskolan i Østfold.


Parken
Ylva Lundin, Parken – en Storyline med fokus på NO och teknik. I den här handledningen läggs fokus på det centrala innehållet i NO och teknik för årskurs 1-3. Under arbetet planerar och bygger eleverna en park som åskådliggörs som en tredimensionell modell. I arbetet får de fundera kring ämnesspecifika begrepp som hävstång, tyngdkraft, tyngdpunkt och friktion. Arbetet utgår ifrån elevernas förförståelse och de karaktärer som eleverna skapar. Svenska, bild och SO kommer in som naturliga delar i arbetet liksom värdegrundsfrågor. I boken beskrivs också hur man kan arbeta med formativ bedömning under Storylinens gång. Boken ges ut på Capensis förlag ISBN-13:978-91-85887-61-3

Boken beställs genom att ni skickar ett mail till info@storyline.se och uppger antal, namn, leveransadress och faktureringsadress. Kostnad 200 kronor inklusive moms, frakt och faktureringsavgift.

Storyline i praktiken
Eva Gustafsson Marsh och Ylva Lundin, Storyline i praktiken – Grunder och variationer. Denna bok består av två delar. Del 1 ger ett avstamp för den som vill bekanta sig med storyline. Här finns ett konkret exempel, Nya grannar, som både belyser förhållningssättet och arbetssättet steg för steg. Nya grannar kräver ganska lite material.

Del 2 innehåller en ordentlig genomgång av de olika arbetsmomenten och förklarar varför arbetssättet är upplagt som det är. Här ges också en mängd praktiska tips och förslag på hur man kan skapa variation om man arbetar regelbundet med storyline. Boken beställs genom att ni skickar ett mail till info@storyline.se och uppger antal, namn, leveransadress och faktureringsadress. Kostnad 200 kronor inklusive moms, frakt och faktureringsavgift.ch kan användas i alla åldrar, från förskola till gymnasium. Planeringsmatrisen går att ladda ner här.

Nyagrannar.pdf

Storyline i praktiken Vikingatiden
Eva Gustafsson Marsh och Ylva Lundin, Storyline i praktiken – Vikingatiden. Den här boken handlar det om hur man kan lägga upp en storyline om vikingatiden, men ramen skulle kunna användas för arbete med vilken annan historisk epok som helst. Eleverna får skapa ett landskap och invånarna i en by på 800-talet. De får diskutera vilka växter och djur de tror att invånarna kunde ha nytta av, fundera över hur människorna var klädda, hur deras dagliga liv såg ut, skapa bostäder och mycket mer. Vi ser möjligheter att integrera SO, svenska, bild, NO, matematik, slöjd, hemkunskap, musik och idrott.

Ljudfil till till modul 7, Plundring. Vikingatid.mp3 Högerklicka med musmarkören och välj spara mål som. Häftet är ursprungligen framtaget för LPO94 men i filen Vikingatiden och Lgr11.pdf visar vi vilka ämnesspecifika förmågor och vilket centralt innehåll vi ser att man kan arbeta mot. Boken beställs genom att ni skickar ett mail till info@storyline.se och uppger antal, namn, leveransadress och faktureringsadress. Kostnad 200 kronor inklusive moms, frakt och faktureringsavgift.

Storyline i praktiken Djurparken

Eva Gustafsson Marsh och Ylva Lundin, Storyline i praktiken – Djurparken. Djurparken är en storylinehandledning som kan användas i år 1 till 9. Eleverna får i uppdrag att utforma en djurpark som både lockar besökare och tar hänsyn till miljön. De får skapa personalen och designa parken samt lära sig om djur natur och hur man driver en verksamhet. Det finns möjlighet till stor variation inom ramen för denna storyline. Bland annat kan man integrera NO, matematik, bild, svenska, slöjd, hemkunskap och SO. Arbetet går att anpassa efter olika åldersgrupper genom de valbara moduler som presenteras. Boken är tyvärr slutsåld. Ljudfil till den valbara modulen Protestaktion, djurrattsaktivist.mp3. Högerklicka med musmarkören och välj spara mål som. Häftet är ursprungligen framtaget för LPO94 men i filen Djurparken och Lgr11.pdf visar vi vilka ämnesspecifika förmågor och vilket centralt innehåll vi ser att man kan arbeta mot.

Mångfald och differentiering
Barow Thomas (red.), Mångfald och differentiering – Inkludering i praktiskt tillämpning, Studentlitteratur 2013
Antologins syfte är att presentera möjligheter för hur undervisningen kan utvecklas och anpassas med hänsyn till mångfalden i klassrummet och elevers individuella behov. Boken vänder sig både till lärarstudenter och verksamma lärare som söker inspiration och nya idéer för sin undervisning. Eva Gustavsson Marsh och Ylva Lundin har skrivit ett kapitel i bokens andra del om möjligheterna till inkludering under storylinearbete.

Storyline den röda tråden
Lindberg Erik, Storyline – den röda tråden, Ekelunds förlag AB 2000, Erik Lindberg beskriver hur han har arbetat med storyline i år 7-9 på Östlyckeskolan i Alingsås

Barn i en hållbar stad
Barn i en hållbar stad beskriver en storyline med fokus på demokrati och miljöfrågor. Boken är skriven av Lisa Petri som är statsvetare med fokus på demokrati och hållbar utveckling och Lisa Adelsköld som är biolog med stor vana att arbeta med barn och miljöfrågor. Storylinen är framtagen under ett projekt som författarna drev i stadsdelen Rosengård i Malmö.

Storyline
Sharon Ahlquist, Storyline: developing communicative competence in English. Boken är baserad på studien Sharon gjorde i samband med sin forskarutbildning. Den förankrar Storyline i andraspråkssinlärningsteorier samt ger en praktisk handledning för lärare som vill använda Storyline i sin engelsk undervisning. Boken är utgiven hos Studentlitteratur

Storyline boken
Falkenberg Cecilie med flera, Storylineboken. Detta är en översättning av den danska Storylinebogen, som innehåller storylineplaneringar, beskrivningar från klassrum, hjälp till hur man planerar en storyline, teorier bakom metoden samt olika skolämnens förhållande till storyline. Du kan köpa boken av via Liber förlag.

Danmark
Falkenberg Cecilie & Håkonsson Erik, Storylinebogen – En håndbog for undervisere, Kroghs Forlag 2000, ISBN 87-7469-046-9

Falkenberg Cecilie med flera, 2002. Sex handböcker som var och grundligt en beskriver ett storylinearbete. Följande storylines beskrivs, Lastbilar, Djuraffär, Australien, Det påhittade landet, Troll och Café.

Falkenberg Cecilie m fl, Storylinemetoden – Den skotske metode – undervisning på fantasiens vinger, Kroghs Forlag, 1994, ISBN 87-7469-766-8

Jørgensen Ingelise, Rasmussen Anelise Birkvad, Storyline pædagogikken- Nye veje til tværfaglighed og undervisningsdifferentiering, Gyldendal 1994

Dorthe Filtenborg Sørensen Gyda Lindegaard, Storyline-metoden i børnehaven, Dafolo (2005)

Lisbeth Alnor Christensen, Ole Haubo Christensen, Storyline i matematik – Børnebyen, Forlaget Hauboundervisning 2005


Norge
Eik Liv Torunn, Storyline – Tverrfaglig tilnäming til aktiv läring, Tano Aschehoug 1999, ISBN: 82-518-3890-8

Olsen Knut-Rune och Wølner Tor Arne ”Storyline for ungdomstrinnet ISBN 82-15-00442-3

Fauskanger Janne och Eik Liv Torunn ”Storyline for mellomtrinnet” ISBN 82-15-00441-5 Universitetsforlaget 2003

Eik Liv Torunn, Fagernæs Merete, Fauskanger Janne och Olsen Knut-Rune ”Storyline for småskoletrinnet” ISBN: 8215004407

Bjørn Bolstad, Moderne pedagogikk Teori og praksis ved Ringstabekk skole, Universitetsforlaget

Det danska storylinehäftet Trolden i Syvskogen finns nu översatt till Norska och ges ut av GAN forlag under namnet Trollene i Sjuskogen. 82-492-0854-4


USA
Creswell Jeff, Creating worlds – constructing meaning, Heinemann 1997 ISBN 0-435-07244-7


Storbritannien
Strathclyde University i Glasgow har efter den internationella storylinekonferensen som hölls i Glasgow 2006 publicerat en ny bok Storyline – Past, Present & Future. Boken inehåller ett introduktionskapitel och föredrag som presenterades vid konferensen.

Storyline – Promoting Language Across the Curriculum av Steve Bell och Sallie Harkness, UKLA – The United Kingdom Literacy Association.


Nederländerna
Jos Letschert, Beate Grabbe-Letschert & Jan Greven, Beyond Storyline Publicerad av SLO Nederländernas institut för läroplansutveckling. ISBN 90 329 2238 6. Boken innehåller en intervju med Steve Bell samt artiklar skrivna av Jos Letschert, Ian Barr, Alice Bell, Barbara Frame, Beate Grabbe-Letschert, Jan Greven, Wilmad Kuiper and Ulf Schwänke.